O Kancelarii

Kancelaria Notarialna Notariusz Doroty Kałowskiej świadczy usługi notarialne na rzecz Klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Siedziba Kancelarii znajduje się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 12/14 (lokal B2).
 
Kancelaria dokonuje czynności prawnych przewidzianych ustawą - Prawo o notariacie, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej notariusza. Przy dokonywaniu czynności notarialnych Kancelaria zapewnia należyte  zabezpieczenie praw i interesów stron oraz udziela koniecznych wyjaśnień związanych z dokonywaną czynnością notarialną.


Prowadząca Kancelarię Dorota Kałowska została nominowana na notariusza w dniu 10 maja 2000 roku, ponadto pełni funkcję wizytatora Izby Notarialnej w Warszawie.

 

Obsługę w Kancelarii, poza notariuszem i zastępcą notarialnym, zapewnia zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy udzielają informacji na temat planowanych czynności, kosztów, niezbędnych dokumentów oraz wszelkich innych aspektów dotyczących praktyki notarialnej.

Czynności notarialne

Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Dokonywaniu czynności towarzyszy sporządzanie odpowiednich dokumentów z dochowaniem staranności, aby zachowane zostały wszystkie przewidziane prawem wymogi.


Zakres czynności notarialnych dokonywanych przez notariusza określa art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, zgodnie z którym notariusz:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Co do zasady czynności dokonywane są w siedzibie Kancelarii, przy czym w uzasadnionych przypadkach czynność może być dokonana w innym miejscu wskazanym przez Klienta, jak również w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem, poza wskazanymi godzinami otwarcia Kancelarii.
 

Akty notarialne

Akty poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia

Protokoły

Wpisy, odpisy, wyciągi dokumentów

Przechowywanie dokumentów, pieniędzy, itp.

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Inne czynności

Opłaty

Celem określenia kosztów, wraz z należnościami podatkowymi oraz opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią – telefoniczny lub mailowy. Zostaną Państwo szczegółowo poinformowani o wszystkich należnościach związanych z czynnością, której zamierzają Państwo dokonać.

 

Wynagrodzenie notariusza określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również podatki - podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od towarów i usług (VAT) oraz opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera i jest zobowiązany przekazać odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu oraz sądowi wieczystoksięgowemu.

 

Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a uzależniona jest ona do wielu czynników, między innymi od rodzaju czynności, jaka ma być dokonana, nakładu pracy, wartości przedmiotu czynności oraz odpowiedzialności.

 

Wszelkie informacje dotyczące planowanych czynności notarialnych udzielane są nieodpłatnie.

 

Celem poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Kancelarii
 

Kontakt i informacje praktyczne

Kancelaria Notarialna
Notariusz Dorota Kałowska

 

ul. Grzybowska 12/14 lok. B2
00-132 Warszawa Śródmieście

 

tel. 22 624 22 15
tel. 22 654 70 67
fax 22 652 27 42


e-mail:kalowska@notariusze.waw.pl

 

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.


Kancelaria znajduje się na pierwszym piętrze budynku wyposażonego w windę.


Kancelaria dysponuje miejscami na parkingu podziemnym znajdującym się w budynku, w którym mieści się Kancelaria (wjazd zieloną bramą od ulicy Grzybowskiej).

 

Lokal jest klimatyzowany.

 

Kancelaria zapewnia bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do Internetu.